Algemene Voorwaarden Aarde.nl Service

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- A. Klant: degene die het abonnement met de installateur heeft afgesloten.
- B. Installateur: de onderneming die rechtmatig is gevestigd en aangesloten bij Aarde.nl.
- C. Toestel: een apparaat voor verwarming, warmwaterbereiding en/of mechanische afzuiging.
- D. Toestelonderdelen: alle onderdelen binnen de mantel van de toestelbehuizing.
- E. Randapparatuur: apparaten of onderdelen die niet tot het toestel behoren, zoals expansievaten, overstortventielen, vulkranen, inlaatcombinaties, radiatorkranen, merkgebonden thermostaten, zonnepanelen, enz.
- F. Onderhoudsovereenkomst: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het onderhoud van een gasgestookt toestel tijdens de contractperiode.
- G. Onderhoud: werkzaamheden aan een toestel die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen.
- H. Storingsbeurt: het verrichten van werkzaamheden ter plaatse, gedurende maximaal 2 werkuren, gericht op het verhelpen van een storing.
- I. Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel waardoor adequaat functioneren onmogelijk is geworden.

Artikel 2 - Aanvang
- A. Het abonnement gaat in op de overeengekomen datum.
- B. Voor aanvang van het abonnement kan de installateur in overleg met de klant het toestel en/of de randapparatuur inspecteren en indien nodig saneren op kosten van de klant. De kosten van deze saneringsbeurt betaalt de klant rechtstreeks aan de installateur. Deze saneringsbeurt wordt niet beschouwd als een onderhoudsbeurt en valt dus niet onder dit servicecontract.

Artikel 3 - De prijs
- A. De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en BTW.
- B. De prijs kan jaarlijks worden gewijzigd op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
- C. Indien de installateur een prijswijziging voorstelt die boven de indexering op basis van de Tabel Ontwikkeling CAO-lonen Bouwnijverheid van het CBS uitgaat, wordt de klant ten minste één maand voor de nieuwe contractperiode schriftelijk geïnformeerd. De klant heeft dan het recht de overeenkomst te beëindigen. Gebeurt dit niet, dan blijft de oude prijs ongewijzigd.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de installateur
- A. De installateur voert de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit, volgens de geldende voorschriften.
- B. De installateur handhaaft de esthetische kwaliteit van het toestel.
- C. De installateur stelt de klant onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het toestel.
- D. De installateur informeert de klant tijdig over wijzigingen in zijn adres, naam en telefoonnummer.
- E. De installateur is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal €200.000,- per gebeurtenis.

Artikel 5 - Verplichtingen van de installateur bij onderhoud
- A. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
- B. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequentie van artikel 7 lid 3.

Artikel 6 - Verplichtingen van de installateur bij storingen
- A. De installateur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van de klant.
- B. De installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding, tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.
- C. Storingen met een niet spoedeisend karakter worden in overleg met de klant zo spoedig mogelijk verholpen.
- D. De installateur informeert de klant indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren.
- E. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het verhelpen van de storing, doet de installateur onmiddellijk verslag aan de klant.
- F. Storingen als gevolg van toevallige of moedwillige beschadiging, onoordeelkundige bediening, of werk door anderen dan de installateur vallen buiten het abonnement.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant
- A. De klant zorgt ervoor dat het toestel voldoet aan de geldende voorschriften.
- B. De klant stelt de installateur in de gelegenheid om het werk te verrichten en verschaft de benodigde aansluitmogelijkheden voor energie.
- C. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur meer dan eenmaal niet in staat is gesteld om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
- D. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant.
- E. De klant geeft op verzoek van de installateur de op het toestel betrekking hebbende documentatie ter inzage.
- F. Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de installateur werkzaamheden aan het toestel te (laten) verrichten of het toestel te verplaatsen.
- G. De klant informeert de installateur tijdig, minimaal één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden, over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van het toestel.
- H. De klant informeert de installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer.

Artikel 8 - Werkzaamheden die niet onder het abonnement vallen
- A. Onderhouds- en reparatiekosten komen in beginsel voor rekening van de installateur, behalve indien:
- 1. De klant heeft gehandeld in strijd met artikel 7.
- 2. Door de installateur aangebrachte zegels of borgingen zijn verbroken.
- 3. De installateur kalkaanslag uit het toestel heeft verwijderd.
- 4. Het werkzaamheden aan asbesthoudende toestellen betreft.
- 5. Storingen of defecten zijn veroorzaakt door:
- a. Toedoen of nalaten van de klant of personen die door de klant zijn toegelaten.
- b. Ouderdom of slechte staat van het toestel.
- c. Te lage gasdruk, storing in de toevoer van gas, water en elektra, gebruik van onjuiste brandstof, bevriezing of soortgelijke gebeurtenissen.
- d. Een gesloten gaskraan.
- e. Het doven van de waakvlam.
- f. Het niet aangesloten zijn van het toestel op het elektriciteitsnet.
- g. Het niet ontluchten van het toestel of randapparatuur.
- h. Bijvullen van de waterinhoud van het toestel, anders dan bij periodiek onderhoud in opdracht van de installateur.
- i. Gebreken aan de niet tot het toestel behorende installatie.
- j. Doorgeslagen zekeringen van de huisinstallatie, mits niet veroorzaakt door het toestel.
- k. Het niet schoonmaken of schoonhouden van rookgasafvoersystemen, zoals schoorstenen.
- l. Storingen van buitenaf (zoals vogelnest in de afvoer, regen, blikseminslag, bevriezingen, enz.).
- m. Voorzieningen, wijzigingen of uitbreidingen aan of van de niet tot het toestel behorende installatie, ook al zijn deze uitgevoerd door een bevoegd bedrijf.
- n. Defect geraakt glas van de zonnecollector.
- o. Niet gegronde en/of onterechte klachten, ter beoordeling van de installateur.
- B. Indien een melding van een defect of storing onterecht blijkt te zijn, of de monteur niet wordt toegelaten, worden de voorrijkosten en eventuele arbeidsloon bij de klant in rekening gebracht.
- C. Het vernieuwen van het gehele toestel, de ommanteling of delen hiervan vallen buiten het abonnement.

Artikel 9 - Betaling
- A. De vergoedingen worden in rekening gebracht door de installateur via automatische incasso of een aparte nota. Bij betaling via een aparte nota kan het incassobedrag met €0,80 per nota worden verhoogd.
- B. De verplichting tot betaling gaat in:
- 1. Vanaf de eerste dag van de kalendermaand indien de ingangsdatum valt voor of op de 15e van de maand.
- 2. Vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand indien de ingangsdatum valt na de 15e van de maand.
- C. Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij na één betalingsherinnering en 14 dagen na ontvangst van de rekening zonder verdere ingebrekestelling geacht in gebreke te zijn.
- D. Over te late betalingen kan de installateur rente in rekening brengen vanaf de uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente volgens artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
- E. De installateur is na 14 dagen bevoegd, zonder verdere ingebrekestelling, tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. De daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 - Privacy en verwerking persoonsgegevens
- A. De installateur verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens voor acceptatie, uitvoering van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden.
- B. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.
- C. Technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 11 - Niet nakoming verplichtingen
- A. Indien een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of bij surséance van betaling, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.