12-01-2022 Noortje van Campenhout

1 jaar uitstel afbouw salderingsregeling zonnepanelen

De startdatum voor het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen is een jaar opgeschoven naar 1 januari 2024.

Saldering

Het directoraat-generaal Klimaat en Energie legt in een brief aan de minister van Klimaat, uit dat het jaar uitstel nodig is vanwege de voorbereidingstijd die netbeheerders, energieleveranciers en de toezichthouder Agentschap Telecom nodig hebben.

IntroductiedossierEr is een zogenaamd introductiedossier opgesteld door verschillende ministers. Dit om de nieuwe bewindslieden van het kabinet Rutte IV wegwijs te maken. In het dossier is er onder meer aandacht voor de toekomst van de salderingsregeling voor zonnepaneeleigenaren.

Wetsvoorstel controversieelDe vorige regering heeft ervoor gekozen de huidige salderingsregeling te handhaven tot 1 januari 2023. Vanaf dan tot 2031 zou de saldering lineair naar nul gaan, waarbij zonne-eigenaren elk jaar 9% minder zouden mogen salderen. Daarmee zouden ze voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ krijgen van hun energieleverancier.

Kort voor de verkiezingen vond de Tweede Kamer de begeleidende maatregel voor de afbouw van de salderingsregeling echter problematisch. Eerder was al bekend dat dit segment van kleinverbruikers met zonnepanelen na 1 januari 2024 nog volledig zal kunnen salderen. De staatssecretaris waarschuwde ook dat het niet afbouwen van het groene energieplan in 2023 ernstige financiële gevolgen zal hebben.

Afbouw klaar in 2032De wet moet worden gewijzigd omdat de startdatum voor de geleidelijke afschaffing niet meer kan worden gehaald. Het uitstel van de startdatum van de geleidelijke afschaffing leidt tot een aanzienlijk financieel verlies dat moet worden gecompenseerd. Er wordt geadviseerd de startdatum van de afbouw van de salderingsregeling met één jaar uit te stellen en het afbouwplan 1 jaar te laten opschuiven.’.

Op 1 januari 2032 zou de afbouw voltooid zijn. Volgens de autoriteiten zouden kleinverbruikers die in de volgende regeringsperiode in zonnepanelen investeren, een terugverdientijd van ruwweg 7 jaar hebben. Tot 2030 zal de gemiddelde terugverdientijd minder dan 9 jaar bedragen.

Spoedige inwerkingtreding is vereist.
 Ambtenaren willen ook dat de wet om de salderingsregeling af te bouwen zo snel mogelijk in werking treedt. Dit is nodig om het netmetingsprogramma af te bouwen. Momenteel heeft ongeveer 89% van de kleinverbruikers een meetinrichting die aan hun behoeften voldoet. Sinds begin 2021 boden netbeheerders de resterende kleinverbruikers een geschikte meter aan; echter is de kleinverbruiker momenteel niet verplicht deze meter te accepteren.

Slechts 20% van de kleinverbruikers met wie contact wordt opgenomen, aanvaardt de mogelijkheid om hun meter aan te passen", aldus het directoraat-generaal. Na inwerkingtreding van de wet heeft de netwerkbeheerder twee jaar de tijd om een aangepaste meter te leveren, die de kleinverbruiker moet aanvaarden. Omdat het twee jaar duurt om alle kleinverbruikers die nog geen meter hebben, van een passende meter te voorzien, zal een deel van de kleinverbruikers op de) startdatum van de afbouw van de salderingsregeling nog niet in het bezit zijn van een geschikte meetinrichting. Als gevolg hiervan wordt voorspeld dat sommige kleinverbruikers na de uitfaseringsdatum zullen nog kunnen salderen totdat ook zij een geschikt apparaat hebben gekregen.